Styrelsen

Styrelsen

Vår bostadsrättsförening har en styrelse som består av ordförande, sekreterare och ledamöter. Vem som är med i styrelsen framgår av årsredovisningen som delas ut till medlemmarna en gång om året. 


Styrelsen har möten under året då föreningens verksamhet och framtid diskuteras.

Styrelsens Uppgifter

Styrelsen är vald på föreningsmöte av medlemmarna. Styrelsen ska omsorgsfullt sköta föreningens angelägenheter i enlighet med lag och ordning samt föreningens stadgar och föreningsmötets beslut. I senaste uppdatering av föreningslagen (678/2010) poängteras också styrelsens ansvar för föreningens bokföring och ekonomi.


 • Se till att föreningens regler/stadgar följs
 • Se till att fastigheterna hålls i väl underhållet skick
 • Upprätta underhållsplan och årligen budgetera
 • Avsätta medel till fond för yttre underhåll enligt underhållsplanen
 • Bestämma årsavgiften storlek med hänsyn till budget (i årsavgiften ska avgift för bla värme, varmvatten, el, renhållning, vatten ingå
 • Ge tillstånd till medelmmar som vill göra väsentliga förändringar i lägenheten om inte denna ändring medför men för hus eller anna medlem
 • Bestämma om anvisningar rörande den allmänna utformningen av uteplatser
 • Avgöra fråga om att antaga medlem
 • Godkänna uthyrning i andra hand


Övrigt

 • Styrelsen är beslutför när fler än hälften av hela antalet styrelsledamöter är närvarande
 • Styrelsen får inte utan stämmans godkännande göra sig av med fast egendom, ej heller riva eller besluta om till- och ombyggnad.
 • Det är bara protokoll från årsstämman som medlemmar kan begära att få ut. Styrelsen protokoll får inte lämnas ut!


För mer info besök Föreningsresursen

De Förtroendevalda:

Ordförande; HSB-fullmäktige

Hampus Bogsjö

Ansvar: Fastighet, Förvaltning, Underhåll,


Vice Ordförande, Ledamot

Mehdi Aivaz Ihari

Ansvar: Sekreterare, Ekonomi, Underhåll, Andrahandsuthyrning


Ledamot

Karolina Larsson

Ansvar: Ekonomi, Parkering/Förråd


Ledamot

Viktoria Tevell

Ansvar: Kommunikation, Blåhammarsnytt, Webbmaster, Tvättstugetid


Övriga:

Revisor

Marina Thunberg


Revisors Suppleant

Christina Olausson


Valberedning

Anton Jonsson

Björn Vasen (Sammankallande)


HSB representant

Kristian IsbergBostadförening Blåhammarsfjället


Ottfjällsgatan 1

416 72 Göteborg


styrelsen@blahammarsfjallet.se


Copyright © All Rights Reserved