Renovering (Bostadsrätt)

Renovering (Bostadsrätt)

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för renovering och underhåll av din egen bostad, detta innefattar även balkongen. Se dokument på höger sida för mer info om fördelningen mellan bostadsägare och bostadsförening.


Vid mindre renoveringar som exempelvis tappetsera/ommålning behöver ingen kontakt tas med styrelsen. Skall större åtgärder göras måste styrelsen blir informerad. Ansökan om tillstånd för renovering av lägenhet måste inkomma 6 veckor innan renoveringsstart för godkännande, se dokument på högersida för utskrift som sedan fylls i och lämnas till föreningen. Med större åtgärder innebär:

  • Ingrepp på bärande konstruktion
  • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten
  • Annan väsentlig förändring av lägenheten


Föreningen ansvarar för de yttre renoveringarna som exempelvis trapphus, fasader och yttertak. Vad föreningen har gjort under åren hittar du under rubiken Om / Renoveringar (Brf).


Vem har underhållsansvaret?

Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret

regleras i sin helhet av bestämmelserna i 7 kapitlet 2 §, 4 § och 12 § i bostadsrättslagen, med de förtydliganden och avvikelser som kan framgå av din bostadsrättsförenings stadgar. Det kan vara svårt att dra gränsen mellan föreningens och bostadsrättshavarens underhållsansvar enbart med ledning av lag och stadgetexter. Därför försöker vi på kommande test göra en enklare uppställning av

vem som ansvarar för vad i bostaden.


Vilket ansvar har jag som bostadsrättshavare?

Underhållsansvar innebär att den ansvariga– oavsett om det är bostadsrättshavaren eller föreningen – ska vidta de reparationer och underhållsåtgärder som behövs samt stå för kostnaderna. Detta gäller oavsett om skadan uppstått genom eget eller annans vållande eller genom en olyckshändelse. Bostadsrättinnehavaren är alltså skyldig att på egen bekostnad stå för exempelvis tapetsering, målning, underhåll av badrum samt reparera skador som uppstår, så att lägenheten hålls i gott skick. Vad som är att betrakta som ”gott skick” preciseras inte i lagen eller stadgarna, utan får

bedömas med hänsyn till husets ålder med mera. Bostadsrättshavaren bär ansvaret för att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt och får naturligtvis ge någon annan i uppdrag att utföra de åtgärder som han eller hon ansvarar för.


Brand och Vattenledningsskada

Det finns ett undantag från ansvarsfördelningen, nämligen reparationer efter brand- eller vattenledningsskador som drabbat det som normalt är bostadsrättshavarens ansvarsområde. Med vattenledning avses trycksatt tappvattenledning.

Bostadsrättshavaren ansvarar i dessa fall endast för att reparera skadan om den uppkommit genom vårdslöshet.


När skadan är ett faktum

Av stadgarna framgår att bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i lägenhetsutrustning som föreningen har underhållsansvaret för. Det är viktigt att såväl bostadsrättshavaren som föreningen gör en anmälan till sina respektive försäkringsbolag. En skada som ser liten ut från början kan senare visa sig vara betydligt mer omfattande.


Om det vid en skada misstänks att även bostadsrättsföreningens delar har blivit skadade, exempelvis bjälklaget vid en vattenskada, ska bostadsrättsföreningen

ta kostnaden för följande delar:

  • Utredning av skadans omfattning
  • Utrivning och bortforsling av skadat material och uttorkning
  • Eventuell reparation av de delar som föreningen bär underhållsansvaret för. Bostadsrättshavaren står för kostnaden att återställa ytskikt och eventuellt tätskikt.


Om det vid utredningen framkommer att skadan orsakats av medlemmens vårdslöshet kan medlemmen få ta hela kostnaden för reparationen.


Ersättning för hinder och men i nyttjanderätten

Om skadan beror på att bostadsrättsföreningen åsidosatt sin underhålls- eller reparationsskyldighet, eller om föreningen på annat sätt varit vållande, kan bostadsrättshavaren vara berättigad till skadestånd från föreningen.


Informera dina grannar

Prata med dina grannar eller skriv en lapp (mall finns på höger sida, även en för vattenavstängning) och berätta att du har för avsikt att renovera och att det kommer låta lite extra en period framöver men att det är övergående. Ta hänsyn till dina grannar och arbeta bara med byggnation mellan 07.00-20.00. (försök dock att hinna med störande arbeten före 18.00)