Ekonomi

Årsredovisning

Ekonomi

Alla som investerar i en bostadsrätt hamnar automatiskt i en ekonomisk gemenskap. Som medlem i en bostadsrättsförening är det viktigt att veta hur styrelsen hanterar pengarna.


Idag hanteras den ekonomiska förvaltningen av Bredablick. 


FAQ

Avgifter i samband med köp

Det finns 3 avgifter som förekommer i samband med själva lägenhetsöverlåtelsen.


Överlåtelseavgift: En avgift i samband med överlåtelsen på ca 1100 kr (2,5% basbelopp), avgiften täcker föreningens administration av överlåtelsen. Avgiften betalas av köparen.


Pantsättningsavgift: De flesta bostadsköpare behöver ta lån till sin bostadsrätt. Dessa lån måste registreras hos föreningen (pantsättningsregistret). För detta tar föreningen ut en engångsavgift på ca 400 kr per lån (1% basbelopp).


HSB: Köparen måste bli HSB-medlem, och för detta medlemskap ska köparen erlägga en deposition på 500 kr (per delägare) till HSB.


Årsredovisningen är uppbyggd av 5 delar:


1. Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen redogör styrelsen, i text, för vad som har hänt under verksamhets-året. Det förekommer även en del fakta om till exempel styrelsens sammansättning, antal lägenheter och så vidare.


2. Resultaträkning

Årets resultat är helt enkelt summan av det som blir kvar när alla kostnader dragits från alla intäkter. En bostadsrättsförening bör alltid sträva efter att hitta den rätta balansen och förlust bör naturligtvis undvikas. Men det är

heller inte bra om överskottet är för stort – det skvallrar om att årsavgiften är för högt satt. Det räcker att inkomsten från medlemmarnas inbetalningar täcker föreningens kostnader, inklusive reservering till kommande underhåll, exempelvis ett nytt tak.


3. Balansräkning

I balansräkningen ser du bostadsrättsföreningens ekonomiska status. Här redovisas föreningens alla tillgångar och skulder och det som blir kvar är bostadsrättsföreningens eget kapital. Det är lätt att se vad som är tillgångar och vad som är skulder eftersom de redovisas var för sig. På tillgångssidan hittar du poster som byggnader, mark och inventarier, men också långfristiga placeringar, kortfristiga fordringar samt kassa och bank.


På skuldsidan finns bundet eget kapital i form av insatser, eventuella upplåtelseavgifter, den viktiga underhållsfonden och det som kallas fritt eget kapital - vilket kort sagt är årets resultat plus det balanserade resultatet från tidigare år. På skuldsidan finns också kortfristiga

skulder, exempelvis leverantörsskulder.


4. Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper med mera

Här kan du läsa om avskrivningar, avsättningar till underhållsfond, inkomstskatt med mera.


Övriga bokslutskommentarer

Visar en specifikation över vilka arvoden och sociala avgifter med mera som har betalats ut till exempelvis styrelsen.


Nothänvisningar

Specifikation till noterna som står i Resultaträkningen och Balansräkningen.

Här kan man utläsa vad noterna består av, exempelvis vilka kostnaderna har varit för el, vatten, sophantering, värme, reparationer, förvaltningsarvoden med mera.


5. Revisionsberättelse

I en HSB-bostadsrättsförening finns det alltid två revisorer. En är vald av årsstämman och en är utsedd av HSB Riksförbund. I revisionsberättelsen redogör de för hur revisionen gått till.


Revisorerna kommer också med ett uttalande till föreningsstämman om att bevilja eller avslå styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret med mera.