Trivselregler

Trivselregler


Föreningen har några regler som vi alla ska samlas runt. Detta för att skapa en fin och välmående förening. Dessa regler listas nedan men finns även i på HSBs hemsida som alla nya medlemmar får information om i samband med inflytt.


  • Var varsam om våra gemensamma entréer och trapphus.
  • Tänk på vår ekonomi, vi betalar själva. Vädra med förstånd, släck efter er i gemensamma utrymmen och slösa inte på varmvattnet.
  • Lämna aldrig dörrar till källare och gemensamma utrymmen olåsta.
  • Se till att entrédörren går igen ordentligt, så slipper vi få in löst springande djur och objudna personer. 
  • Tag hänsyn till Dina grannar. Tänk på att Ditt golv kanske är grannens tak. Låt inte TV, radio eller stereo stå på för högt, särskilt mellan klockan 23 och 07.
  • Behöver du renovera Din lägenhet så tänk på att begränsa sådant arbete som spikning, borrning etc till tiden mellan 08 och 21.
  • Grillning på balkonger är ej tillåtet på grund av ”grillos” och brandrisk!
  • Parkera cyklar på anvisad plats, ej vid trappräcken.
  • Endast använda godkända fläktar i köket som är anpassat efter fastigheternas ventilationssystem.

Störningar

Störningar är tex ljud och lukter som kan vara skadliga för hälsan eller som försämrar boendemiljön till den grad att de inte ska behöva tålas. Hög musik, skrik

och bråk som är ofta återkommande är störningar.

Normala levnadsljud som lekande barn, dammsugning och tv-ljud är en naturlig del av livet och anses inte vara störningar. Sådana ljud får man därför acceptera.

Detsamma gäller enstaka fester eller andra tillfälliga störningar.


Vad gäller för mig som bostadsrättinnehavare?

Som bostadsrättshavare är du skyldig att se till att du inte utsätter omgivningen för störningar. Du ska göra allt för att bevara sundhet, ordning och gott skick i och

utanför huset. Du måste naturligtvis också se till att de som bor eller är på besök hos dig inte stör. Ofta har föreningen antagit ordningsregler som bostadsrättshavarna måste följa. Ordningsreglerna ska vara rimliga och följa ortens sed.


Vad kan jag göra om jag blir störd?

Börja, om det är möjligt, med att ta kontakt med den som du anser stör. Tala om att du blir störd och försök att hitta en gemensam lösning på problemet.


Om det inte hjälper?

Om störningarna forsätter så ska du ta kontakt med föreningens styrelse. Det underlättar för styrelsen om du kan lämna in en redogörelse med beskrivning av

störningen samt dag och tidpunkt när störningarna förekommit. Om störningarna inte skäligen bör tålas ska föreningen vidta åtgärder så att störningarna upphör.

Styrelsen kan, om de tycker att det är lämpligt, i första hand försöka finna en lösning i samförstånd genom t ex samtal med berörda personer. Om störningarna

inte upphör ska föreningen skicka en anmodan om att vidta rättelse till den som stör med uppmaning att störningarna måste upphöra. Vid vissa särskilt allvarliga

störningar såsom t ex våld, hot om våld eller mordbrand gäller delvis andra regler.


Kan jag klaga anonymt?

För att föreningen ska kunna driva ett ärende om störningar vidare till domstol krävs att föreningen kan bevisa störningarna. Det vanligaste sättet att bevisa störningar är genom vittnesmål från dem som blir störda. Anonyma klagomål är därför inte till någon hjälp för föreningen.


Vad händer sen?

Om störningarna inte upphör, trots eventuella åtgärder och anmaning om rättelse, kan föreningen säga upp den som stör till avfl yttning. Om den som stör inte accepterar uppsägningen kan föreningen få uppsägningen prövad hos tingsrätten. Om tingsrätten tycker att störningarna är så allvarliga att grannarna inte ske behöva tåla dem förlorar den som stör nyttjanderätten till sin bostadsrätt.

Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten.