Uppgifter

Styrelsen är vald på föreningsmöte av medlemmarna. Styrelsen ska omsorgsfullt sköta föreningens angelägenheter i enlighet med lag och ordning samt föreningens stadgar och föreningsmötets beslut. I senaste uppdatering av föreningslagen (678/2010) poängteras också styrelsens ansvar för föreningens bokföring och ekonomi.

 

 • Se till att föreningens regler/stadgar följs
 • Se till att fastigheterna hålls i väl underhållet skick
 • Upprätta underhållsplan och årligen budgetera
 • Avsätta medel till fond för yttre underhåll enligt underhållsplanen
 • Bestämma årsavgiften storlek med hänsyn till budget (i årsavgiften ska avgift för bla värme, varmvatten, el, renhållning, vatten ingå
 • Ge tillstånd till medelmmar som vill göra väsentliga förändringar i lägenheten om inte denna ändring medför men för hus eller anna medlem
 • Bestämma om anvisningar rörande den allmänna utformningen av uteplatser
 • Avgöra fråga om att antaga medlem
 • Godkänna uthyrning i andra hand

 

Övrigt

 • Styrelsen är beslutför när fler än hälften av hela antalet styrelsledamöter är närvarande
 • Styrelsen får inte utan stämmans godkännande göra sig av med fast egendom, ej heller riva eller besluta om till- och ombyggnad.
 • Det är bara protokoll från årsstämman som medlemmar kan begära att få ut. Styrelsen protokoll får inte lämnas ut!

 

För mer info besök Föreningsresursen

Styrelsen Uppgifter

HSB Bostadsrättsförening Blåhammarsfjället i Göteborg

757200 - 9277

 

Ottfjällsgatan 1

416 72 Göteborg

 

styrelsen@blahammarsfjallet.se

 

Copyright © All Rights Reserved